Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a Bagi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyfelei részére a Kft által kezelt személyes adatokról

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Bagi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Kft adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Kft a vele szerződéses jogviszonyban álló, valamint a www.bagikft.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) működtetése során a weboldalra látogatók, a weboldalon regisztrálók, illetve a Kft részére az on-line rendelési felületen rendelést továbbító és ily módon megkeresett személyek (a továbbiakban együttesen érintett) adatait kezeli.

Mit és miért kezelünk?

Az érintettek személyes adatai közül az alábbiakat kezeljük:

  1. szerződéskötéshez, szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, számlázáshoz, adatszolgáltatási és közteherviselési kötelezettség teljesítéséhez cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám, szállítási és számlázási cím, képviseletre jogosult neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, telefonos és e-mail elérhetősége,
  2. kapcsolattartási adatként a kapcsolattartó személy neve, valamint telefonszáma, elektronikus levelezési címe,
  3. regisztrációhoz, on-line rendelés továbbításához, e-mail útján történő megkereséshez és kapcsolattartáshoz: cégnév, szállítási és számlázási cím, jelszó, kapcsolattartó neve, telefonszám, e-mail cím
  4. A Facebook Pixel által gyűjtött adatok között szerepel a felhasználó IP-címe, a böngésző információi, az oldalon töltött idő, az oldalon meglátogatott aloldalak.

A Kft. a fentiekben felsoroltakon kívül más, személyes adatot Önről nem rögzít és nem kezel.

Az adatkezelés célja

a) egyrészt az, hogy a Kft. az Önnel kötött szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek eleget tegyen, szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit gyakorolja, a szerződés teljesítéséhez szükséges egyeztetést, kommunikációt szóban és írásban (akár elektronikus úton) lefolytassa, a szerződést teljesítse, a szerződés teljesítését ellenőrizze, a szerződésből vagy annak megszegéséből eredő igényeket és jogkövetkezményeket érvényesítse,

b) másrészt az Önnel kötött szerződéssel összefüggő jogszabályi kötelezettségeinek (így különösen számviteli, adó- és egyéb bevallások, nyomtatványok elkészítése és benyújtása, nyilatkozatok megtétele, számlázás) a Kft. eleget tegyen,

c) harmadrészt, hogy Önnek elektronikus úton tájékoztatást nyújtson a Kft. tevékenységéről, Öntől elektronikus úton megrendelést tudjunk fogadni.

Az adatkezelés jogalapja

a) az Önnel mint érintettel megkötött szerződés végrehajtása,

b) a Kft. jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése, valamint

c) az Ön részére küldendő tájékoztatás teljesítése, az Öntől érkező rendelés fogadása.

Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, jelen szabályzatot elfogadó nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a fentiek során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

A hozzájárulást Ön az egyes adatkezelések tekintetében a kérdéses adatok önkéntes megadásával, a weboldal használatával, a regisztrációval adja meg.

A weboldalunk használatával kapcsolatosa adatkezelés és sütik (cookie-k) vonatkozásában lsd https://www.bagikft.hu/kapcsolat oldalon található adatkezelési tájékoztatónkat.

Társaságunk székhelyén és telephelyén működő kamerarendszer vonatkozásában lsd erre vonatkozó a társaság székhelyén és telephelyein közzétett szabályzatot.

A jelen tájékoztatóval érintett adatkezelésekre a következő jogszabályok alkalmazandók:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) – az Infotv. 2. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések

  • továbbá a cookiek (sütik) vonatkozásában: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, 155. § (4) bekezdés.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a Kft.:

  • cégnév: Bagi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  • székhely: 1152 Budapest, Városkapu utca 6.

  • nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

  • nyilvántartási száma: 01-09-867955

  • képviseli: Kiss Dániel cégvezető

A Kft vezetői és erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja.

A rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozók:

  • a 3H Info-Konto Kft könyvelőiroda (cégjegyzékszám: 13 09 141246, székhely: 2213 Monorierdő, Gólya utca 7., adószám: 22984526-2-13, képviseli: Tokai Katalin)

  • Blager Fuvar Kft. (cégjegyzékszám:19-09-519450, székhely: 8420 Zirc, Tölgyfa u. 21., adószám: 26164579-2-19, képviseli: Borbás Gergely)

  • Turi Ferenc ev. (nyilvántartási szám: 4213289, székhely: 8420 Zirc, Hóvirág u. 44., adószám: 54241682-2-39, képviseli: Turi Ferenc)

  • Benczik Zoltán ev. (nyilvántartási szám:: 23506088, székhely: 8420 Zirc, Reguly A. u. 15., adószám: 60836397-2-39, képviseli: Benczik Zoltán)

  • Benczikné László Ildikó ev. (nyilvántartási szám: 50207006, székhely: 8420 Zirc, Reguly A. u. 15., adószám: 67420474-2-39, képviseli: Benczik Zoltán)

  • Kalocsai László ev. (nyilvántartási szám:…………….. székhely: 2146 Mogyoród, Pesthy F. u. 8., adószám: 50719404-2-33, képviseli: Kalocsai László)

  • Pieris Kft (cégjegyzékszám: 16-09-009588, székhely: 5081 Szajol, Hunyadi u. 9., adószám: 14078358-2-16, képviseli: Dér Istvánné)
 

A könyvelőiroda adatfeldolgozó az Ön

– adataihoz az Önnek kötött szerződéssel összefüggő jogszabályi kötelezettségek (így különösen számviteli, adó- és egyéb bevallások, nyomtatványok, nyilatkozatok megtétele) teljesítése érdekében fér hozzá,

– adatait e kötelezettségek teljesítésén túl nem használja fel.

A fuvarozó adatfeldolgozó az Ön

– adataihoz az Önnek kötött szerződéssel összefüggő szerződéses kötelezettségek (így különösen szállítás, fuvarozás) teljesítése érdekében fér hozzá,

– adatait e kötelezettségek teljesítésén túl nem használja fel.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveleteket az adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező, arra feljogosított munkavállalói végzik.

Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: az adatbázisok jelszóval védettek, csak az arra feljogosított személy férhet hozzá, hozzáférés engedélyezése cégvezetői hatáskörbe tartozik.

A Kft. és az adatfeldolgozó az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

A Kft. különös figyelmet fordít arra, hogy az Ön adatainak a kezelése még közvetve se járjon az Ön egészségi állapotára vonatkozó információk megismerhetőségével.

A Kft és az adatfeldolgozó kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, a Kft-t haladéktalanul értesítse.

reCAPTCHA

A kapcsolatfelvételi űrlapon beküldött kérdések védelmét a Google Inc. (a továbbiakban: Google) reCAPTCHA szolgáltatása biztosítja.  A rendszer avizsgálja és elküldi a Google részére az IP-címet és amennyiben szükséges, a Google reCAPTCHA szolgáltatás működéséhez szükséges egyéb adatokat. Mielőtt azonban erre sor kerülne, a Google még az Európai Unió tagállamai, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményhez csatlakozott államok területén lerövidíti (csonkolja) az IP-címét. Csak kivételes esetben fordulhat elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet továbbítja a Google valamelyik egyesült államokbeli szerverére és ott történik meg annak lerövidítése. A reCAPTCHA működése során továbbított IP címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal. Ezekre az adatokra a Google eltérő adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. A Google adatvédelmi irányelveiről ezen a címen olvashat bővebben: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

FaceBook pixel

Weboldalunkon a Facebook Pixel technológiát használjuk. A Facebook Pixel egy analitikai eszköz, amely segít nekünk megérteni, hogy a látogatók hogyan interakcióznak a webshopunkkal, mely lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebookon, valamint jobban megértsük a felhasználóink viselkedését. A Facebook Pixel által gyűjtött adatok közé tartozik az IP-cím, a böngésző információi, az oldalon eltöltött idő, az oldalon meglátogatott aloldalak. A Facebook Pixel segítségével tudjuk nyomon követni, hogy milyen hatékonysággal működnek hirdetéseink, és ezeknek a méréseknek az alapján optimalizálhatjuk hirdetési tevékenységünket. További információkért kérjük, látogassa meg a Facebook Adatpolitikáját: https://www.facebook.com/policy.php.”

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A név kivételével az Ön – nyilvános adatbázisban nem szereplő – kapcsolattartási adatait a felek közötti szerződéses jogviszony fennállása időtartama, és az azt követő Polgári Törvénykönyv által rögzített általános elévülési idő utolsó napjáig kezeljük. Az itt meghatározott időtartamig történő adatkezelés célja az, hogy a szerződéses kötelezettségek, a közteher teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek és a szerződéses jogviszonyból eredő igények érvényesíthetők legyenek.

Az Ön e-mail címét e-mail útján küldött elektronikus tájékoztató küldéséhez történő hozzájárulása esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Kérheti-e Ön az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?

Ha a kezelt személyes adatai nem pontosak, hibásak vagy – figyelemmel az adatkezelés céljára is – hiányosak, kérheti, hogy az adott adatot helyesbítsük, szükség esetén kiegészítsük.

Ha Ön a saját helyzetével kapcsolatos okból ellenzi személyes adatának érdekeink érvényesítése céljából történő adatkezelést, és megítélése szerint érdekeinkkel szemben az Ön valamely érdeke, vagy alapvető joga elsőbbséget élvez, erre hivatkozással kérheti az adatai kezelésének megszüntetését, amit csak akkor tagadhatunk meg, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek megelőzik az Ön által megjelölt érdekeket vagy jogokat, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön kérheti az Önre vonatkozóan kezelt személyes adatok törlését (az adatkezelés végleges megszüntetését), illetve kötelesek vagyunk törölni a személyes adatokat, ha

  • az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amelyből az arra sor került,

  • a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásra került és az adatkezelésnek nincs más érvényes jogalapja,

  • az adatkezelés jogellenesen történt;

  • az adatokat valamely uniós jogi vagy magyar jogszabályi követelmény miatt törölni kell;

A törlési igényt nem vagyunk kötelesek teljesíteni, ha az adott személyes adat kezeléséhez jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szükség.

Kérésére személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha:

  • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ebben az esetben az adatkezelés addig kerül korlátozásra, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

  • az adatkezelés jogellenes, és Ön mint érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön mint érintett igényli azokat valamilyen jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

  • Ön élt a tiltakozási jogával– arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön által megjelölt jogos indokokkal szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozás alá eső személyes adatokat az egyéb adatoktól elkülönítetten, a korlátozás jellegének egyértelmű jelölésével kezeljük, és az adatokat – a tárolás kivételével – csak az Önhozzájárulásával, ennek hiányában csak jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az uniós vagy magyar jogban meghatározott fontos közérdekből kezeljük.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Kérésére tájékoztatási adunk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, arról, hogy az adatkezelés

  • milyen személyes adataira vonatkozik,

  • milyen célból és milyen jogalapon történik, és

  • várhatóan mennyi ideig tart, illetve, hogy időtartama miként határozható meg.

Kérésére tájékoztatjuk továbbá arról, hogy

  • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,

  • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem azt Ön mint érintett bocsátotta a rendelkezésünkre), továbbá

  • az adatkezelő alkalmaz-e bármilyen automatizált döntéshozatalt (az esetleges profilalkotást is ideértve), s ha igen, akkor arra milyen logika és szempontrendszer alapján kerül sor.

E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – adatainak védelme érdekében – előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségen jelezze felénk:

név: Rózsa Szilvia, e-mail.: rozsa.szilvia@bagikft.hu

Ugyanezen az elérhetőségen fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt

  • panaszt, vagy kérelmet nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu)

  • bírósághoz fordulhat és pert indíthat adatai védelme érdekében; a bíróság az ügyben soron kívül jár el [a pert választása szerint a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Pest Megyei Törvényszéknél is indíthatja meg (a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékről itt tájékozódhat: www.birosag.hu

Budapest, 2023.07.05.

Bagi Kft

Kiss Dániel cégvezető